Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. die bepaalde diensten of producten afneemt. De klant.
2. Overeenkomst: de overeenkomst of geaccepteerde offerte tussen Opdrachtgever en Robin Online Marketing & Consultancy B.V..
3. ROBIN Online Marketing is een handelsnaam van Robin Online Marketing & Consultancy B.V.. Ook de handelsnaam Robin Buzink, RRobin Online Marketing, RRobin.nl en BonaireXperience zijn allen ingeschreven handelsnamen in het register van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige doorRobin Online Marketing & Consultancy B.V. verrichtte handelingen. Alle genoemde prijzen in offertes en facturen zijn excl. BTW (voor NL) of excl. ABB (voor Bonaire).
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Robin Online Marketing & Consultancy B.V., een door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. gestuurde elektronische offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullenRobin Online Marketing & Consultancy B.V. en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Robin Online Marketing & Consultancy B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Robin Online Marketing & Consultancy B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek bedragen, geldt dat Robin Online Marketing & Consultancy B.V. gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving (per e-mail) op een termijn van tenminste 1 maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan ten alle tijden plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Robin Online Marketing & Consultancy B.V. van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. behoud het recht tarieven te wijzigen.
3. Tenzij anders overeengekomen geldt er een aanbetaling van minimaal 20% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Na het gereedkomen van de website, grafische werkzaamheden en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats na volledige betaling van alle openstaande facturen.
4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Robin Online Marketing & Consultancy B.V. niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Robin Online Marketing & Consultancy B.V..
5. Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting gaat middels een factuur en vooruitbetaling van (1) een jaar tenzij anders overeengekomen.
6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
8. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn aanvullende kosten verbonden die door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
9. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Wij hebben een rekeningnummer in Nederland en in Bonaire voor het ontvangen van banktransfers. De kosten voor het overboeken naar één van deze rekening in hetzelfde land zijn nihil. Voor internationale betalingen hebben wij ook oplossingen echter daar zijn de transactiekosten wel hoger.
10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15 en voor Bonaire $ 16,50. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade. De incassopartners van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. zijn DAS Incasso & RM Incasso.
11. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-.
12. Alle door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. genoemde prijzen op de website, op offertes en via de mail zijn altijd excl. BTW (voor NL) of ABB (voor Bonaire).
13. Het op locatie persoonlijk afspreken is in sommige gevallen en alleen in overleg mogelijk. Wij werken volledig online. Hiervoor wordt een consult in rekening gebracht. Het starttarief is € 65 binnen Europa en $ 72,50 op Bonaire of in landen waar de dollar de geldende valuta is.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
2. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken. Ook mag het project/samenwerking worden uitgelicht voor promotie en/of publiciteit.
3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
5. In het algemeen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het duidelijk aanleveren van de instructies om het project naar wens tot stand te laten komen. Onduidelijke of onvolledige instructies kunnen het eindresultaat negatief beïnvloeden.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

1. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. zal zich altijd inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Robin Online Marketing & Consultancy B.V. de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen. Het niet updaten van een website brengt beveiligingsrisico’s met zich mee. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze risico’s.
3. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. zijn inbegrepen, dan zal Robin Online Marketing & Consultancy B.V. hier periodiek voor zorgdragen.
4. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om (1) een keer per maand alle wijzigingen in een keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Robin Online Marketing & Consultancy B.V. maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
5. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website bij een derde hosting partij. Echter, zij zal dit dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Robin Online Marketing & Consultancy B.V. aan opdrachtgever kosten door.
6. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Robin Online Marketing & Consultancy B.V. steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Robin Online Marketing & Consultancy B.V. het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Robin Online Marketing & Consultancy B.V. zijn verstrekt, heeft Robin Online Marketing & Consultancy B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
9. Bij het uitvoeren van een project is overleg mogelijk via e-mail, telefoon en WhatsApp. Wij komen niet langs op locatie om zaken te bespreken. In sommige gevallen is dit toch mogelijk, hier worden consultancy kosten voor doorbelast.
10. Vakantie periodes zullen worden gecommuniceerd met opdrachtgevers en kenbaar worden gemaakt via auto-responders. Doorlopende werkzaamheden worden in het geval van vakantie altijd bijgehouden en er zal altijd een spoed-bereikbaarheid zijn.
11. Voor het opbouwen van volgers op social media, het creëren van interactie op social media en ook de posities in Google (betaald en onbetaald) doet het team van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. ten alle tijde zijn uiterste best. Echter posities en volgers zijn nooit gegarandeerd, ook niet de eventueel afgegeven indicaties.
12. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. biedt hosting diensten aan. De hosting(servers) worden gehuurd bij derde partijen. Met deze partijen heeft Robin Online Marketing & Consultancy B.V. verwerkersovereenkomsten afgesloten. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. heeft een partnership met WP Provider & Antagonist.
13. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. werkt volledig online. Zaken bespreken, doornemen en overleggen vindt volledig online plaats. Via Skype, WhatsApp, e-mail of telefonisch. Een fysieke afspraak op locatie is soms in overleg ook mogelijk. Hier worden consultancy kosten voor doorbelast.
14. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd vanaf diverse plekken op de wereld. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. zal altijd rekening houden met tijdsverschil om een optimale dienstverlening te bieden richting opdrachtgevers.

Artikel 7. Meerwerk

1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. gefactureerd.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Robin Online Marketing & Consultancy B.V. Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Overeenkomsten met een fixed fee komen tot stand door vooraf een inschatting te maken van het aantal uren dienstverlening die Opdrachtgever afneemt. Dit betreft een gesloten calculatie, waarbij vanuit commercieel oogpunt een lager uurtarief gehanteerd kan worden dan op dat moment geldt. Indien in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden Opdrachtgever meer dienstverlening vraagt binnen de vaste prijs dan vooraf besproken zal Robin Online Marketing & Consultancy B.V. Opdrachtgever op de hoogte brengen en een nieuwe vaste prijs bespreken.  

Artikel 8. Duur en beëindiging

1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben altijd een looptijd van 1 (één) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (3) drie maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
3. Online marketing samenwerkingen worden aangegaan voor onbepaalde tijd zonder een minimale looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden vanaf de 1e van de daaropvolgende maand wanneer een opzegging is ontvangen.
4. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
5. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Robin Online Marketing & Consultancy B.V. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. Ook kan Robin Online Marketing & Consultancy B.V. ten alle tijde, eenzijdig, een samenwerking staken.
6. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Robin Online Marketing & Consultancy B.V. niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
7. In geval van niet nakoming van artikel 5.4 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
8. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
9. In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.
10. Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost of gebruikt wordt op de server van een derde webhost, dan brengt Robin Online Marketing & Consultancy B.V. hiervoor een fee van € 250,- excl. btw in rekening.

Artikel 9. Levering en levertijd

1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
3. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een conceptversie.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Robin Online Marketing & Consultancy B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Robin Online Marketing & Consultancy B.V. daartoe bevoegd.
2. De door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates, frameworks en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Robin Online Marketing & Consultancy B.V..
3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Robin Online Marketing & Consultancy B.V. te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Robin Online Marketing & Consultancy B.V. van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Robin Online Marketing & Consultancy B.V. sluit met haar Opdrachtgevers.
6. Alle door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
2. De aansprakelijkheid van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
3. De Opdrachtgever is gehouden Robin Online Marketing & Consultancy B.V. te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
4. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Robin Online Marketing & Consultancy B.V.kenbaar behoorde te zijn.
5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
7. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Robin Online Marketing & Consultancy B.V. ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
8. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Robin Online Marketing & Consultancy B.V. geen invloed kan uitoefenen.
9. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. doorgevoerd.
10. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant. Wel sluit Robin Online Marketing & Consultancy B.V. verwerkersovereenkomsten met haar partners en geldt er een verwerkersovereenkomst als aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.
11. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
12. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Robin Online Marketing & Consultancy B.V.. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. In geval van overmacht is Robin Online Marketing & Consultancy B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Robin Online Marketing & Consultancy B.V. kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. In geval van ontbinding is artikel 8.5 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Diverse bepalingen

1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Voor overeenkomsten binnen Caribisch Nederland zullen de aldaar geldende wet- en regelgeving in acht worden gehouden.
2. Alle geschillen tussen Robin Online Marketing & Consultancy B.V. en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
3. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
4. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
5. De dienstverlening van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. wordt in principe volledig in de cloud uitgevoerd. Dat wil zeggen dat medewerkers van Robin Online Marketing & Consultancy B.V. de werkzaamheden buiten Nederland kunnen uitvoeren en niet altijd vanuit het vaste kantooradres in Nederland werken.
6. Er geldt een verwerkersovereenkomst als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Robin Online Marketing & Consultancy B.V. gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Lees meer hierover in ons Privacy beleid.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Robin Online Marketing & Consultancy B.V. verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Robin Online Marketing & Consultancy B.V. zal zich ten alle tijde inspannen om excessen te voorkomen en hoopt elk project (zowel groot als klein) naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uit te voeren.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem vandaag nog contact met ons op!

Klanten waar wij voor werken